Juhapharm

výskumná a výrobná činnosť

Profil spoločnosti

JUHAPHARM má za sebou takmer 24 ročnú históriu, počas ktorej rozvíja svoju výskumnú a výrobnú činnosť vo vybranej farmaceutickej, medicínskej a kozmetickej oblasti. Vďaka vysokým nárokom zákazníkov, dlhoročným skúsenostiam, mod­erným technológiám a vysokokvalifikovaným pracovníkom je spoločnosť schopná vykonávať svoju činnosť na najvyššej kvalitatívnej úrovni. JUHAPHARM je súčasťou uznávaného klastra Cassovia Medi Valley (skratka CMV) — asociácia výs­kumných inštitúcií, zdravotníckych zariadení, univerzít, podnikateľských subjektov s ucelenou predstavou participovať na rozvoji vedy a výskumu v rámci východoslovenského regiónu.

Činnosť

iso

ISO Certifikát

projekty

Projekty fondov EÚ

CMV

Člen klastra CMV

Držiteľ certifikátu

TÜV SÜD Slovakia

Vývoj a výroba laserov a inej zdravotníckej techniky

Projekty fondov EÚ

Spoločnosť JUHAPHARM, s. r. o. sa ako člen konzorcia OPENMED (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, MM MEDICAL, s. r. o. a JUHAPHARM, s. r. o.) v pozícií partnera 2 spolupodieľa na realizácií projektu: „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, podporeného v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08. Projekt sa realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 068/2020/OPII/VA, účinnej dňa 26.08.2020, prijímateľom pomoci je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Miesto realizácie projektu: Mojmírova 12, 040 01 Košice. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Partneri projektu

 • Partner 1
  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
 • Partner 2
  JUHAPHARM, s. r. o.
 • Partner 3
  MM MEDICAL s. r. o.
 • Partner 4
  Technická univerzita v Košiciach
 • Partner 5
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Partner 6
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Cieľ projektu

Cieľom projektu realizovaného konzorciom je riešenie vybraných problémov diagnostiky a liečby onkologických, kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciálu partnerov v projekte. Jedinečnosť a originalita projektu OPENMED spočíva vo využití multidisciplinárneho prostredia košických univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré sú prepojené komplementárnymi expertízami v oblasti medicíny, prírodných a technických vied a veterinárskeho lekárstva. Toto prepojenie v kombinácii s ambicióznym zámerom pre technologický transfer predstavuje unikátny ekosystém biomedicínskeho výskumu na Slovensku. Intenzívna interdisciplinárna spolupráca medzi partnermi projektu sa premietla do vytvorenia moderných oblastí výskumu spájajúcich jednotlivé nové biomedicínske odbory:

 • nanomedicínu a cielenú terapiu
 • personalizovanú medicínu
 • regeneračnú medicínu a bunkovú terapiu.

Aktivity

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 10 aktivít:

 • Aktivita č.1: Vývoj novej generácie cielených transportných systémov schopných viazať široké spektrum liečiv a vytvárať vysoko afinitnú väzbu so špecifickými receptormi na nádorových bunkách
 • Aktivita č.2: Vývoj a analýza dlhodobej skladovacej stability terapeutických proteínov
 • Aktivita č.3: Vývoj inteligentných fotocitlivých liečiv a nanopórovitých transportných systémov pre liečivá.
 • Aktivita č.4: Vývoj novej generácie fotocitlivých látok s protistarnucim účinkom („anti – aging effect“) a ich aplikácia v dermatológii
 • Aktivita č.5: Kardiovaskulárne ochorenia
 • Aktivita č.6: Neurodegeneratívne ochorenia
 • Aktivita č.7: Onkologické ochorenia
 • Aktivita č.8: Infekčné ochorenia
 • Aktivita č.9: Vývoj bezpečnej bunkovej terapie v  liečbe muskuloskeletálnych a iných ochorení a vývoj tkanivových náhrad a bunkových nosičov pomocou 3D tlače.
 • Aktivita č.10: Vývoj softvérových a hardvérových systémov pre analýzu 3D skenov z medicínskych snímacích zariadení.

Vízia konzorcia

Víziou konzorcia je vytvorením unikátneho eko-systému pozostávajúceho z komplementárnej vedecko-výskumnej biomedicínskej infraštruktúry a kvalifikovaného personálu, aplikácia získanýchvýsledkov výskumu v praxi, čo povedie k zlepšeniu diagnosticko-terapeutických prístupov v liečbe závažných civilizačných ochorení, a tým aj ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Vízia je plne v súlade s doménou inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“.

Člen cmv

Členovia Cassovia Medi Valley vzájomne aktívne spolupracujú a organizujú časté stretnutia, na ktorých prebieha intenzívna komunikácia za účelom koordinácie spoločných projektov. So zreteľom na priority klastra je úlohou partnerov spájať výrobné spoločnosti a zabezpečovať pre ne kvalitnú technickú, materiálnu, personálnu a organizačnú štruktúru. Cassovia Medi Valley tvorí zároveň platformu pre výmenu strategických informácií medzi jej jednotlivými členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity a realizovať vlastný širokospektrálny zákaznícky orientovaný výskum a vývoj a jeho následnú aplikáciu v podobe konkrétnych inovačných výrobkov.

Adresa

Mojmírova 12, 040 01 Košice

E-mail

[email protected]

Mobil

+421 903 643 371

Kontakt